StichtingMoederZorg_Logo_klein 2.jpg

Stichting MoederZorg biedt hulp aan moeders en/of vaders die te weinig financiële middelen hebben om hun kind de zorg te geven die het nodig heeft.

Stichting MoederZorg.
Rekeningnummer NL65 TRIO 0338 852751
Amersfoort

Als kraamverzorgende kom ik regelmatig bij gezinnen waar een kind, in armoede geboren wordt. In Nederland? Ja, in Nederland worden jaarlijks 20.000 baby's in armoede geboren, 1 op de 8 kinderen gaat met honger naar school en 1,2 miljoen mensen leven onder de armoede grens. (Bron:Voedselbanken.nl/feiten en cijfers)
Het grijpt mij altijd enorm aan om ouders of een alleenstaande moeder, na de bevalling te moeten achterlaten in een situatie die onveilig, stressvol en armoedig is. Wij kunnen ons er geen voorstelling van maken van wat er zich achter heel veel Nederlandse voordeuren afspeelt. 
Ik vind het oneerlijk en ik wil deze ouders héél graag helpen. Dat kan ik niet alleen, dus heb ik Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Samen kunnen we zorgen voor elkaar. In overleg met o.a. verloskundigenpraktijken, kerken, voedselbanken etc. besluit SMZ wie er in aanmerking komt voor ondersteuning. 
Help mee moeders financieel te steunen zodat zij beter voor haar kind kan zorgen!


Of maak je donatie over op het volgende rekeningnummer:
HET ZOU ERG FIJN ZIJN WANNEER JE JE BANK DE OPDRACHT GEEFT OM MAANDELIJKS EEN BEDRAG TE DONEREN

Stichting MoederZorg. 

Rekeningnummer NL65 TRIO 0338 852751
Amersfoort


Hieronder lees je meer over de achtergrond, doelen en kernwaarden van Stichting MoederZorg.
Stichting MoederZorg is op 26 januari 2018 officieel opgericht. Saskia van’t Veer komt in haar werk als kraamverzorgster regelmatig bij gezinnen waar een kind, in armoede geboren wordt. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een alleenstaande moeder, na de bevalling te moeten achterlaten in een situatie die onveilig, stressvol en armoedig is. Daarom besloot zij te willen helpen, en is Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. aantreft zijn kapotte onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, kinderwagens en boxen. Vieze, beschimmelde matrasjes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc.

Statutair doel
Stichting MoederZorg zet zich met een netwerk van partners in om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen. De stichting realiseert dit doel primair door een financiële bijdrage te doneren aan moeders en/of vaders in Nederland of een vergelijkbaar doel in het buitenland, die over onvoldoende financiële middelen beschikken om A) het kind adequaat te verzorgen B) het kind te laten opgroeien binnen de standaarden die naar Nederlandse begrippen gebruikelijk zijn.

Concrete doelstellingen:
2018  Ten minste tien gezinnen financieel bijstaan alsmede bekendheid en donateurs werven.
2019 Ten minste 10 gezinnen financieel bijstaan alsmede bekendheid en donateurs werven.
Stichting MoederZorg doos ontwerpen met daarin: kruiken, hydrofile doeken, thermometer, spuugdoekjes, hoes voor aankleed kussen en babycape deze gaat uitgereikt worden door de kledingbank Amersfoort

Identiteit en kernwaarden
Professioneel
We gaan op een respectvolle manier om met elkaar (bestuur en vrijwilligers), met cliënten, met partners, maar ook met de donaties.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met de privacy van onze cliënten.
Hoge kwaliteit in dienstverlening, zowel in het proces als in de output.
Betrokken bestuur: SMZ heeft een zeer betrokken bestuur omdat 1) de oprichtster het voor haar ogen ziet gebeuren en aktie wil ondernemen, 2)de penningmeester een opleiding international devellopment managenment volgt en dus sociaal erg betrokken is en 3) de secretaris die begaan is met het lot van zijn medemens en een breed netwerk heeft.

Beleidsplan
In overleg met o.a. verloskundigenpraktijken, kerken, voedselbanken etc. besluit SMZ wie er in aanmerking komt voor ondersteuning. SMZ hoopt in 2019 ten minste 10 huishoudens financieel te mogen ondersteunen t.b.v. de verzorging van een kind.

In Nederland worden jaarlijks 20.000 baby's in armoede geboren, 1 op de 8 kinderen gaat met honger naar school en 1,2 miljoen mensen leven onder de armoede grens. (Bron:Voedselbanken.nl/feiten en cijfers) Stichting MoederZorg wil dat onder ogen zien en financiële hulp bieden.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
A) informatie verstrekken en donateurs werven.
B) budgetten per ouder verstrekken voor een bepaald doel.
C) het houden van events.
De Stichting beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding daarvan. 

Organisatie
Bestuur:
Saskia van’t Veer (voorzitter)
Marte Kamsteeg (penningmeester)
Erik van’t Veer (secretaris)
RSIN/Fiscaalnummer 858439578
Kornwerderzand 1
3823 ZA Amersfoort

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Noch een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon zal over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijke wijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden t.b.v. het doel van de Stichting. De Stichting draagt er zorg voor dat de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de Stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen t.b.v het doel van de Stichting.
Stichting MoederZorg kan bestaan dankzij giften van bedrijven en particulieren door periodieke of incendentele bijdragen.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen in de uitvoering van hun functie verrichte werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten en/of een niet bovenmatig vacantiegeld.

Stichting MoederZorg heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

ANBI info klik hier.

 

 

 

 

IMG_4281.JPG